Willkommen in Hinsbeck
Ihr Erholungsort im Internet

Et Jüüte – Lied
Noten zum Download

 

Melodie: Theodor Schreyer 

Text: Hein Dormels

 

 

1. Strophe

Wör send Hänsbäcker Jüüte,
habben emmer joue Moot.
Jont op, wie`n paar Beschüüte,
dat deet dat Jüütenbloot.
Överool jäven`t Kaiemüüte,
överool Mensche, jruet on kleen.
Maar orijinale Jüüte,
en Hänsbäck jonz alleen.

 

Refrain

Dröm Jüüte lot os vroi-e,
su-e ächt no Jüütenaart,
dat vör Vroid dä Petrus
sich schtrikt dä jriisen Baart.
Sue maake wör dän Härjott
beschimmt de jrötsde Iir.
Wän wör os net mör vroie,
send wär kän Jüüte miir.

 

2. Strophe

Wör send Hänsbäcker Jüüte,
dat es sue kloar wi Tüüt.
On wä et bääs kon schüüte,
dat es den bääste Jüüt.
On Jüüte wole wör bliive,
sue kärich wi en Eek.
Sons jeet os Dörpke driive,
wi ene Schniiemoon op de Bleek.


Refrain

 

3. Strophe

Wör send Hänsbäcker Jüüte,
van de Weech bis op de Schoof.
Su lang wör köne schtüüte,
över Dörpke, Sitt' on Jloof.
Dodraan möde wör denke,
su lang dän Oam os jeet.
Os Hänsbäck wörd dan blenke,
su lang de Wält beschteet.

 

Refrain